Bamble kommune – Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

Bamble kommune – Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.